Browsing Tag

รูปร่าง

วิธีสร้างรูปร่าง (Shape) ใน Photoshop

การสร้างรูปร่างใน Photoshop เช่น กล่องสี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม ฯลฯ สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการใช้เครื่องมือ Shape ซึ่งมีรูปร่างพื้นฐานให้เลือกทั้งหมด 305 รูปแบบ